KVKK ve Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİSİ

Değerli ziyaretçilerimiz,

Saha Teknik Otomasyon,Mühendislik,Elektrik,Taahhüt,Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra SAHA TEKNİK olarak anılacaktır) tarafından https://www.sahateknik.com.tr (Bundan sonra Saha Teknik Web Sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde yer alan İşbu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirisi”, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır.

Saha Teknik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine göre kişisel verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan “Veri Sorumlusu” olduğunu kabul etmektedir.

Saha Teknik, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirisi metnini yürürlükteki yasal mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

I.     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.04.2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu Kanunla kişisel verilerin sınırsız bir biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, amaç dışı veyahut kötüye kullanımı sonucu kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

6698 Sayılı KVKK’ya göre kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, kimlik numarası,e-mail adresi, ikamet adresi, telefon numarası, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, kredi kart numarası, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri ,motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle kanuni düzenlemelerimizde kişisel veri olarak tanımlanmaktadırlar.

II.     Kişisel Verilerin İşlenmesi

Saha Teknik Web sitesini kullanan ve/veyahut erişim sağlayan ziyaretçilerimizin web sitemizde yer alan “Bize Ulaşın” bölümünden veri sorumlusuna talep edilen kişisel verilerin doldurulması suretiyle geri bildirimde bulunması halinde, isim, soy isim, e-mail adresi, telefon numarası gibi kişisel veriler işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirisinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla ve bu amaçlar dahilinde veri sorumlusu tarafından, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 3. kişilere ancak anonim hale getirilerek açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

İlgili kişi, veri sorumlusuna başvuru yapabilmek için ilgili boş kısımlara kişisel verilerini yazarak doldurduğu an özgür iradesi ile, veri sorumlusuna  kişisel verilerinin işlenmesi hususunda açık rıza verdiğini kabul etmektedir. Bu yolla veri sorumlusu tarafından elde edilen kişisel veriler belirli kriterlere göre yapılandırılarak elektronik ve/veya fiziki ortamda mevcut veri kayıt sisteminde işlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

III.     Kişisel Verileri İşleme Amacı

Saha Teknik, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuatların izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlediğini ve işleme amacı ile orantılı olan süre kadar veri kayıt sisteminde muhafaza ettiğini, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verileri resen  veyahut ilgili kişinin talebi üzerine sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçlarımız;

 1. web sitemizi daha kolay kullanılır hale getirmek,
 2. ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak,
 3. ziyaretçilerimizi tanımak ve ziyaretçilerimizle iletişime geçebilmek,
 4. ziyaretçilerimize genel veyahut özel kampanyalar/avantajlar sunmak,
 5. pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak,
 6. hizmet teklifinde bulunmak,
 7. veri analizi, araştırma, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları/bilgilendirmelerini yapabilmektir.

IV.Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Gereken Temel İlkeler

Saha Teknik, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 4. İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

V.Veri Güvenliği

Saha Teknik, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm denetimleri yaptığını ve/veya yapacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Saha Teknik;

 • a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

VI.İlgili Kişinin Hakları

Herkes, Saha Teknik’e (veri sorumlusuna) başvurma hakkına sahiptir.

İlgili Kişi;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusundan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

VII.Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı  ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile Saha Teknik’e (veri sorumlusuna) iletmek yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.

Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı VI. maddede belirtilen hakların kullanabilmesi bakımından kimliğin tespiti ve teşhisi için zaruri olan bilgiler (isim, soyisim, T.C. Kimlik Numarası, ikametgah adresi, e-mail adresi, telefon Numarası vs.) ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar  içeren talep dilekçesi Şerifali Mah. Çetin Cad. Turgut Özal Bulvarı Büyük Yavuz Sok. No:3 Kat:12 Daire:19 Royal Plaza Ümraniye / İstanbul adresine kimliği tespit ve teşhis edici belgeler ile bizzat elden iletilebileceği gibi noter kanalıyla veya info@sahateknik.com.tr  mail adresine de iletebilecektir.

Saha Teknik, kendisine ulaşmış olan başvurulardaki talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağını kabul etmektedir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgili kişiden tahsil edilecektir.

Saha Teknik, talebi kabul ederse veya gerekçesini açıklayarak reddederse, cevabını başvuruda bulunan ilgili kişiye yazılı (posta/e-posta) olarak bildireceğini, başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde talebin gereğini yerine getireceğini kabul etmektedir.

Başvurunun, Saha Teknik’in (veri sorumlusunun) hatasından kaynaklanması hâlinde ilgili kişiden alınan ücret Saha Teknik tarafında ilgiliye iade edilecektir.